CERTIFIKACE

Politika integrovaného systému řízení

(dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018)

  

Vedení společnosti FICHNA – HUDECZEK, a.s. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování a zlepšování integrovaného systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečné práce podle ČSN ISO 45001:2018. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, zaměstnanců a vlastníků a současně přispívat k rozvoji celého regionu.

 

Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb. Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spoluprací se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci naší společnosti.

 

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentální výkonnosti firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Při naší činnosti usilujeme o ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí. Usilujeme o plnění hygienických aspektů při realizaci činností a zakázek, včetně zabezpečování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na našich pracovištích. Vyžadujeme dodržování všech relevantních závazných povinností, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.

 

V rámci svých kompetencí se management spolu se zaměstnanci podílí na trvalém rozvoji integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot v rámci jednotlivých oddělení a jejich pravidelné hodnocení je pro nás základní metodou efektivního řízení. Naše společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a tréninku zaměstnanců. Veškeré aktivity hodnotíme podle toho, jakou měrou přispívají ke zlepšování kvality, úrovně havarijní připravenosti, bezpečnosti práce a péči o životní prostředí. Informováním zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícnou komunikací s nimi usilujeme o zvyšování povědomí a důvěry zaměstnanců i dalších zainteresovaných stran k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.

 

Při naší práci řídíme následujícími zásadami:

-          Vedení a řídící zaměstnanci firmy jsou při zlepšování integrovaného systému příkladem všem zaměstnancům.

-          Každý průběžně reaguje na připomínky zákazníků a spolupracovníků.

-          Každý nese odpovědnost za svou práci v ohledu kvality, ochrany životního prostředí a zabezpečování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na svěřených pracovištích.

-          Prevencí chyb podporujeme proces trvalého zlepšování práce, tj. integrovaného systému řízení.

-          Využíváme dostupných možností pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců.

-          Zlepšit a rozšířit nabídkovou činnost a zviditelnit na trhu dobré jméno FICHNA – HUDECZEK, a.s.

-          Ztotožnit se s dobrým jménem a touto politikou firmy FICHNA – HUDECZEK, a.s.

 

 

V Píšťi, dne 2.9.2019                                                       Ing. Milan Hudeczek

                                                                  Ředitel a předseda představenstva

ČSN EN ISO 9001:2016 (Systém managementu kvality)

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Uplatnění procesního přístupu je základním předpokladem u všech společností, které systém zavádí a počítají s následnou certifikací. Zavedení systému dle této normy pomůže identifikovat a uspořádat všechny činnosti, jasně definovat odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků, zajištění odpovídající úrovně údržby strojů a zařízení, výběr dodavatelů a řadu dalších skutečností, které se pro moderní společnost stávají nutností. Mezi základní požadavky, které společnosti musí akceptovat, je neustále sledování a plnění spokojenosti zákazníka a také trvalé zlepšování.

ČSN EN ISO 14001:2016 (Systémy environmentálního managementu)

Ochrana životního prostředí a prevence znečišťování je základním smyslem této normy. Norma klade důraz na dodržování legislativních požadavků, týkajících se jednotlivých oblastí životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.), nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, ale zaměřuje se v první řadě na identifikaci všech možných aspektů, které mohou svými dopady ovlivňovat životní prostředí. Na základě analýzy těchto aspektů si potom organizace sama může definovat, čím nejvíce zatěžuje životní prostředí a návazně hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. K tomu využívá stanovení postupných cílů a programů.

ČSN ISO 45001:2018 (Systémy managementu BOZP)

Norma ČSN ISO 45001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Požadavky, uvedené v této normě jsou zaměřeny na systémový přístup k plnění veškerých zákonných povinností, norem a předpisů, jež se týkají bezpečnosti při práci. Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců i všech osob, které se na pracovišti nacházejí. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

ISO/IEC 27001:2013 (Systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti)

Norma ISO 27001: 2013 (známá také jako BS EN 27001: 2017) poskytuje rámec pro systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS), který umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů. Certifikace ISO 27001 je zásadní pro ochranu vašich nejdůležitějších aktiv. Norma ISO 27001 je rovněž strukturována tak, aby byla kompatibilní s jinými standardy systémů řízení, jako je ISO 9001 a je technologicky a prodejně neutrální, což znamená, že je zcela nezávislá na jakékoli platformě IT. Všichni členové organizace by měli být informováni o tom, co tato norma znamená a jak se uplatňuje v celé organizaci.

Politika ISŘ 1/2

Politika ISŘ 2/2

OSVĚDČENÍ - Systém protipožární ochrany HILTI

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástříků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. 

CERTIFIKÁT RIGIPS

Certifikát na montáž konstrukcí suché výýstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních, bezpečnostních a podhledů Rigips a OWA a oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. 

OSVĚDČENÍ VELUX

Osvědčení- montážní kurz pro střešní okna, světlovody, rolety a žaluzie, solární kolektory VELUX

CERTIFIKÁT BAUMIT

Certifikát o způsobilosti provádění zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami.

CERTIFIKÁT SOLODOOR

Certifikát udělen pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu dveří a obložkových zárubní vyrobených firmou SOLODOOR a.s. 

 

OSVĚDČENÍ MAPEI

Osvědcčení o provádění sanací betonových konstrukcí, hydrioizolační stěrky, příúrava podkladů, systémy MAPEI